Can you solve this puzzle?

ZBBB BLF DLM’G YV ZYOV GL GSRH LMV XBYVIHXSLLO.ZX HOZHS XSZOOVMTV07 WZHS 96543VZHGVIVTTSFMG

 

A cipher originally used to encrypt the Hebrew alphabet Don't forget the slashes (/) and dashes (-)